#RAIL #JAPAN
Japan Rail Pass - 7 Days
TOUR CODE:
JR7D
TYPE:
7 DAYS
TOUR CODE : JR7D
PRICE FROM MYR 1,191.00
Japan Rail Pass- 14 Days
TOUR CODE:
JR14D
TYPE:
14 DAYS
TOUR CODE : JR14D
PRICE FROM MYR 1,895.00
Japan Rail Pass - 21 Days
TOUR CODE:
JR21D
TYPE:
21 DAYS
TOUR CODE : JR21D
PRICE FROM MYR 2,423.00
Kansai Area Pass - 1 Day
TOUR CODE:
KWJR1D
TYPE:
1 DAY
TOUR CODE : KWJR1D
PRICE FROM MYR 102.00
Kansai Area Pass - 2 Days
TOUR CODE:
KWJR2D
TYPE:
2 DAYS
TOUR CODE : KWJR2D
PRICE FROM MYR 194.00
Kansai Area Pass - 3 Days
TOUR CODE:
KWJR3D
TYPE:
3 DAYS
TOUR CODE : KWJR3D
PRICE FROM MYR 234.00
Kansai Area Pass - 4 Days
TOUR CODE:
KWJR4D
TYPE:
4 DAYS
TOUR CODE : KWJR4D
PRICE FROM MYR 274.00
Kansai Wide Area Pass - 5 Days
TOUR CODE:
KWJR5D
TYPE:
5 DAYS
TOUR CODE : KWJR5D
PRICE FROM MYR 378.00