#RAIL #JAPAN
Japan Rail Pass - 7 Days
TOUR CODE:
JR
TYPE:
7 DAYS
TOUR CODE : JR
PRICE FROM MYR 1,140.29
Japan Rail Pass- 14 Days
TOUR CODE:
JR
TYPE:
14 DAYS
TOUR CODE : JR
PRICE FROM MYR 1,814.21
Japan Rail Pass - 21 Days
TOUR CODE:
JR
TYPE:
21 DAYS
TOUR CODE : JR
PRICE FROM MYR 2,319.65
Hokkaido Rail Pass - 3 Days
TOUR CODE:
HOKKAIDOJR3
TYPE:
3 DAYS
TOUR CODE : HOKKAIDOJR3
PRICE FROM MYR 648.50
Hokkaido Rail Pass - Flexi 4 Days
TOUR CODE:
HOKKAIDOJRFLEXI4
TYPE:
FLEXI 4 DAYS
TOUR CODE : HOKKAIDOJRFLEXI4
PRICE FROM MYR 863.00
Hokkaido Rail Pass - 5 Days
TOUR CODE:
HOKKAIDOJR5
TYPE:
5 DAYS
TOUR CODE : HOKKAIDOJR5
PRICE FROM MYR 863.00
Hokkaido Rail Pass - 7 Days
TOUR CODE:
HOKKAIDOJR7
TYPE:
7 DAYS
TOUR CODE : HOKKAIDOJR7
PRICE FROM MYR 941.00
Kansai Area Pass - 1 Day
TOUR CODE:
KANSAIJRWEST2
TYPE:
1 DAY
TOUR CODE : KANSAIJRWEST2
PRICE FROM MYR 90.80
Kansai Area Pass - 2 Days
TOUR CODE:
KANSAIJRWEST2
TYPE:
2 DAYS
TOUR CODE : KANSAIJRWEST2
PRICE FROM MYR 172.70
Kansai Area Pass - 3 Days
TOUR CODE:
KANSAIJRWEST3
TYPE:
3 DAYS
TOUR CODE : KANSAIJRWEST3
PRICE FROM MYR 211.70
Kansai Area Pass - 4 Days
TOUR CODE:
KANSAIJRWEST4
TYPE:
4 DAYS
TOUR CODE : KANSAIJRWEST4
PRICE FROM MYR 250.70
Kansai Wide Area Pass - 5 Days
TOUR CODE:
KANSAIJRWESTWIDE5
TYPE:
5 DAYS
TOUR CODE : KANSAIJRWESTWIDE5
PRICE FROM MYR 356.00
Mount. Fuji - Shizuoka Area Tourist Pass Mini - 3 Days
TOUR CODE:
CENTRALJRMTFUJI3
TYPE:
3 DAYS
TOUR CODE : CENTRALJRMTFUJI3
PRICE FROM MYR 180.50
Takayama - Hokuriku Area Tourist Pass - 5 Days
TOUR CODE:
CENTRALJRTAKA5
TYPE:
5 DAYS
TOUR CODE : CENTRALJRTAKA5
PRICE FROM MYR 551.00
Alpine - Takayama - Matsumoto Area Tourist Pass - 5 Days
TOUR CODE:
CENTRALJRAPLINE5
TYPE:
5 DAYS
TOUR CODE : CENTRALJRAPLINE5
PRICE FROM MYR 687.50