#RAIL #JAPAN
Japan Rail Pass - 7 Days
TOUR CODE:
JR
TYPE:
7 DAYS
TOUR CODE : JR
PRICE FROM RM 1,154.85
Japan Rail Pass- 14 Days
TOUR CODE:
JR
TYPE:
14 DAYS
TOUR CODE : JR
PRICE FROM RM 1,837.41
Japan Rail Pass - 21 Days
TOUR CODE:
JR
TYPE:
21 DAYS
TOUR CODE : JR
PRICE FROM RM 2,349.33
Hokkaido Rail Pass - 3 Days
TOUR CODE:
HOKKAIDOJR3
TYPE:
3 DAYS
TOUR CODE : HOKKAIDOJR3
PRICE FROM RM 656.75
Hokkaido Rail Pass - Flexi 4 Days
TOUR CODE:
HOKKAIDOJRFLEXI4
TYPE:
FLEXI 4 DAYS
TOUR CODE : HOKKAIDOJRFLEXI4
PRICE FROM RM 874.00
Hokkaido Rail Pass - 5 Days
TOUR CODE:
HOKKAIDOJR5
TYPE:
5 DAYS
TOUR CODE : HOKKAIDOJR5
PRICE FROM RM 874.00
Hokkaido Rail Pass - 7 Days
TOUR CODE:
HOKKAIDOJR7
TYPE:
7 DAYS
TOUR CODE : HOKKAIDOJR7
PRICE FROM RM 953.00
Kansai Area Pass - 1 Day
TOUR CODE:
KANSAIJRWEST2
TYPE:
1 DAY
TOUR CODE : KANSAIJRWEST2
PRICE FROM RM 91.90
Kansai Area Pass - 2 Days
TOUR CODE:
KANSAIJRWEST2
TYPE:
2 DAYS
TOUR CODE : KANSAIJRWEST2
PRICE FROM RM 174.85
Kansai Area Pass - 3 Days
TOUR CODE:
KANSAIJRWEST3
TYPE:
3 DAYS
TOUR CODE : KANSAIJRWEST3
PRICE FROM RM 214.35
Kansai Area Pass - 4 Days
TOUR CODE:
KANSAIJRWEST4
TYPE:
4 DAYS
TOUR CODE : KANSAIJRWEST4
PRICE FROM RM 253.85
Kansai Wide Area Pass - 5 Days
TOUR CODE:
KANSAIJRWESTWIDE5
TYPE:
5 DAYS
TOUR CODE : KANSAIJRWESTWIDE5
PRICE FROM RM 360.50