#RAIL #JAPAN
Japan Rail Pass - 7 Days
TOUR CODE:
JR7D
TYPE:
7 DAYS
TOUR CODE : JR7D
PRICE FROM MYR 1,191.00
Japan Rail Pass- 14 Days
TOUR CODE:
JR14D
TYPE:
14 DAYS
TOUR CODE : JR14D
PRICE FROM MYR 1,895.00
Japan Rail Pass - 21 Days
TOUR CODE:
JR21D
TYPE:
21 DAYS
TOUR CODE : JR21D
PRICE FROM MYR 2,423.00