#ASIA #HONGKONG
2
DAYS
HONG KONG
2天1夜香港迪士尼乐园度假区
VALID FROM 01-Sep-2017 Until 31-Mar-2018
2D1NHKGDISNEY
FROM RM
687.00
3
DAYS
HONG KONG
3天2夜香港逍遥游
VALID FROM 01-Oct-2017 Until 13-Feb-2018
3D2NHKGFNE
FROM RM
450.00
4
DAYS
HONG KONG
4天3夜香港逍遥游
VALID FROM 01-Oct-2017 Until 13-Feb-2018
4D3NHKGFNE
FROM RM
600.00
4
DAYS
HONG KONG
4天3夜香港&澳门随团游
VALID FROM 01-Oct-2017 Until 13-Feb-2018
4D3NHKGMFM
FROM RM
1,060.00
5
DAYS
HONG KONG
5天4夜香港&深圳随团游
VALID FROM 01-Aug-2017 Until 15-Feb-2018
5D4NHKGSZX
FROM RM
678.00
6
DAYS
HONG KONG
6天5夜香港&深圳(东部华侨城)&珠海&澳門随团游
VALID FROM 01-Aug-2017 Until 15-Feb-2018
6D5NHKGSZXZUHMFMA
FROM RM
1,408.00
6
DAYS
HONG KONG
6天5夜香港&深圳(锦绣中华)&珠海&澳門随团游
VALID FROM 01-Aug-2017 Until 15-Feb-2018
6D5NHKGSZXZUHMFMB
FROM RM
1,408.00