5 DAYS 4 NIGHTS DUBAI & ABU DHABI DISCOVERY TOUR
5天4夜探索杜拜&阿布扎比之旅(独家行程)(散客拼团)
JOOD PALACE HOTEL DUBAI
5D4NDXBAUHDISC 5D4N DUBAI 01 MAY 2019 - 30 SEP 2019

TRAVEL DATES

Discount MYR 100 Dubai
PROMO CODES
#SAVE100DUBAI